Formy władzy w relacjach przełożony – podwładny

174
Jak kompetentnie zarządzać pracownikami?

Przełożony z racji sprawowanej funkcji ma dużą władzę w pracy. Nie tylko podejmuje istotne decyzje związane z funkcjonowaniem i rozwojem firmy, kontroluje też i wpływa na zachowanie i działanie podwładnych.

Problemy przedsiębiorców, czy prowadzenie biznesu jest trudne?

Formy władzy

 Władza nagradzania, decyduje o awansie i wynagrodzeniu pracownika, może go motywować i chwalić
 Władza wymuszania, nakłania pracownika do działań nie akceptowanych przez niego
 Władza eksperta, szef jest znawcą tematu i działa z pozycji autorytetu
 Władza z mocy prawa, pracownik uznaje rolę i polecenia przełożonego
 Władza odniesienia, szef jest wzorem do naśladowania

Konsekwencje władzy

 Władza może być destrukcyjna, gdy opiera się na sankcjach i kontroli. Wywołuje w zespole pracowników uległość i wycofanie.
 Władza może być produktywna, kiedy odpowiednio wykorzystuje formy wynagradzania i nagradzania pracowników w zamian za dobrze wykonaną pracę
 Władza scala, gdy bazuje na lojalności i poczuciu celowości szefa i pracowników.

Jedynie władza, która opiera się na wzajemnym szacunku przełożonego i pracowników przynosi korzyści.