Skutki konfliktów w pracy

55

Konflikty w pracy nie są czymś niezwykłym. Spory i wymiana poglądów mogą być budujące i produktywne. Jeśli natomiast napięcia nasilają się i wywołują złe emocje mogą prowadzić do dezorganizacji pracy i narastającego stresu u pracowników.

Kafeteria benefitów – odkryj najlepszy sposób na zróżnicowane świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Przyczyny konfliktów w pracy

 Charakter pracy, jest jej zbyt dużo, widoczny jest niesprawiedliwy podział obowiązków i zadań w zespole
 Brak perspektyw zawodowych
 Złe relacje w zespole
 Autokratyczny styl zarządzania firmą i personelem
 Słaba psychika pracownika, brak odporności na stresory w pracy

Jak kompetentnie zarządzać pracownikami?

Konsekwencje konfliktów pracy

 Niska samoocena pracowników, brak wiary w swoje możliwości
 Mała satysfakcja z wykonywanej pracy
 Niechęć do pracy związana z presją grupy
 Niższy poziom produktywności i jakości pracy
 Mniejsze zaufanie do zespołu i szefa
 Wysoka absencja, stany depresyjne i lękowe

W sytuacjach narastających napięć w pracy nieodzowna jest szybka diagnoza problemu i podjęcie naprawczych działań opartych na wsparciu i zrozumieniu stron konfliktu.